Koszyk
close× Infolinia 41 361 91 42

Regulamin

Maxczysto.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie sklep.maxczysto.pl, prowadzony przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "DTJ" Tomasz Jurczak z siedzibą w Kielcach, przy ul. Pińczowskiej 1A, kod pocztowy 25-116 Kielce, posiadające NIP 735-109-73-42, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEiDG), z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: biuro@dtj.com.pl. , lub pod nmerem telefonu 41 373 25 33.

 

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "DTJ" Tomasz Jurczak prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.maxczysto.pl.

 2. Klienci mają możliwość korzystania z serwisu sklep.maxczysto.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w maxczysto.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na maxczysto.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

  A. Podmioty, o których mowa  mogą nabywać Towary bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. W takim przypadku, po wybraniu Towarów (dodanie do koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy ze Sprzedającym. Z chwilą nabycia Towaru, podmiot, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zawiera umowę, której przedmiotem są usługi świadczone przez P.H.U. DTJ Tomasz Jurczak w ramach maxczysto.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta w maxczysto.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adres email, Imię, Nazwisko, numer NIP jeśli Kupujący prowadzi działalność gospodarczą lub dokonuje zakupu w imieniu osoby prawnej i żąda wystawienia faktury oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak, której przedmiotem są usługi świadczone przez P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak, na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności tego podmiotu w sklepie maxczysto.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z maxczysto.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 5. Wszystkie produkty dostępne w maxczysto.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych maxczysto.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie papierowej. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). 

 7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak dotycząca zakupu danego produktu w maxczysto.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklep.maxczysto.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

 8. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklep.maxczysto.pl, P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.maxczysto.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyłączeniem przypadku gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

         - Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji              telefonicznej tego typu zamówień.
         - Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient                          otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym                P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
           - za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 - przez wybranie odpowiedniej opcji płatności,
     
        10. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklep.maxczysto.pl, P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności                    poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
        11.Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o              czas dostawy.
        12. O możliwości odebrania zamówionego produktu P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania                           informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie                             skorygowane.
13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklep.maxczysto.pl Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

14. P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej na adres P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak podany w górnej części Regulaminu, na koszt P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak albo P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez P.H.U. "DTJ" dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu P.H.U. "DTJ" mieszczącego się : ul .Zbożowa 9 C 25-416 Kielce na swój koszt.

20.Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu maxczysto.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu maxczysto, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21.Podane przez Klientów dane osobowe P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w maxczysto.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w maxczysto.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak w celu przekazania ankiety.


22. P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklepu maxczysto.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w maxczysto.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient przy pierwszym logowaniu w maxczysto.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak w ramach maxczysto.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

26. 
Podane w sklepie stany magazynowe należy traktować jako orientacyjne ponieważ nie są one uaktualniane w czasie rzeczywistym. Sprzedawane produkty są nowe, nigdy nie używane, wolne od wad - chyba, że w opisie zaznaczono inaczej.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak. Z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sklep.Maxczysto.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Maxczysto.pl jest:

a. P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak;

b. Sklep oraz P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Maxczysto.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak oraz Sklepu w zakresie Sklepu Maxczysto.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Maxczysto.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać Sklep.Maxczysto.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Maxczysto.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Maxczysto.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Przelewy24 za towary nabyte w Maxczysto.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznańul. Kanclerska 15 ), wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24 oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayPro SA płatności za nabyte w Sklep.Maxczysto.pl produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklep.Maxczysto.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

11. P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak lub Sklep danych osobowych innemu niż P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak lub Sklep administratorowi danych.

12. P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak lub Sklepu. lub też gdy P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklep.Maxczysto.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Dodatkowo, okazjonalnie, P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Sklep.Maxczysto.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Sklep.Maxczysto.pl Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Sklep.Maxczysto.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli Klient odstąpi od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane płatności za zwracane produkty oraz koszty wysyłki i obsługi.

Odstępując od umowy przesyłkę zwrotną klient nadaje na własny koszt.

Aby zrezygnować z zakupu, prosimy poinformować nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

Przesyłkę zwrotną należy nadać na adres:

P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak,

Zbożowa 9 C

25-416 Kielce

 

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Dotyczy to również środków chemicznych, których opakowania jednostkowe nie są zabezpieczone plombą zrywalną, a których zawartości nie można zweryfikować bez specjalistycznych badań laboratoryjnych.

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

P.H.U. "DTJ" Tomasz Jurczak

Zbożowa 9 C

25-416 Kielce

biuro@dtj.com.pl

 

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................